Viewing entries in
persbericht

Project in Noord-Brabant laat mensen kennis maken met autodelen

Comment

Project in Noord-Brabant laat mensen kennis maken met autodelen

De provincie Noord-Brabant en Natuur & Milieu starten in februari een project om mensen kennis te laten maken met autodelen. Met het project Auto van de straatkunnen drie Brabantse straten meedoen. Die kunnen vier maanden twee elektrische deelauto’s gebruiken. Voor de winnende straat komt daar nog eens vier maanden bij. Tijdens het project wordt onderzocht of het denken over autodelen verandert.

Comment

Groei autodelen zet door dankzij 400.000 actieve autodelers in NL

Comment

Groei autodelen zet door dankzij 400.000 actieve autodelers in NL

In 10 jaar tijd is autodelen uitgegroeid tot een serieus alternatief voor de eigen auto. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Autodelen van kennisplatform CROW-KpVV. In Nederland zijn in 2018 ongeveer 41.000 deelauto’s beschikbaar, die door zo’n 400.000 mensen gebruikt worden. Dat zijn 10.000 auto’s meer dan vorig jaar.

Comment

Comment

De GreenDeal Autodelen krijgt een vervolg

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat de Green Deal Autodelen van start ging met initieel 30 ondertekenaars en uitgroeide naar 42 organisaties op het hoogtepunt. De looptijd is nu officieel verstreken. Het aantal deelauto’s en aanbieders is gegroeid. De bekendheid van autodelen is toegenomen. De onderlinge samenwerking is versterkt. En autodelen wordt steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal mobiliteitsbeleid. Er is veel bereikt en de betrokken partijen hebben de samenwerking als toegevoegde waarde ervaren. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de overgrote meerderheid van de ondertekenaars aanstuurt op een vervolg: “We zijn nog niet klaar, we blijven ons gezamenlijk inzetten om autodelen uit de niche te halen.” is een van de opmerkingen in een peiling bij ondertekenaars. Hoe dit vervolg er precies uit gaat zien en wie (weer) zal ondertekenen, wordt na de zomer bekend gemaakt. 

Potentie verzilveren

De Green Deal Autodelen is een driejarige publiek-private samenwerking met als doel om autodelen te versnellen met diverse partijen, waaronder acht gemeenten, autodeel aanbieders, ANWB, BOVAG, verzekeraars, de Rijksoverheid en milieuorganisaties. De ambitieuze en gedurfde doelstelling van de Green Deal was dat er in 2018 100.000 deelauto’s rondrijden in Nederland. Hoewel de telling van dit jaar pas na de zomer verwacht wordt, lijkt het er sterk op dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De laatste stand op de meter was 30.697 in het voorjaar van 2017. Het gekozen doel komt voort uit het SER akkoord en was nooit heilig. De weg ernaartoe was altijd het echte doel van de samenwerking, het versnellen van de beweging door samenwerking. De Green Deal heeft ervoor gezorgd dat er legitimiteit is voor het thema en dat autodelen stevig op de agenda is gezet bij lokale en nationale beleidsmakers en politici. “Autodelen is de toekomst, maar dat besef dringt maar langzaam door. Het vergt ‘omdenken’, van gebruikers, de overheid en van partijen als verzekeraars. Om de potentie van autodelen nu verder te verzilveren in termen van klimaatwinst, ruimtewinst en goede toegang tot vervoer, is een veel steviger inbedding nodig in het beleid." aldus Marjolein Demmers, voorzitter van de stuurgroep. "Met autodelen als basis, wordt straks de invoering van elektrische auto ook makkelijker.”

 

Initiatieven, kennis deling en samenwerking

Uit de Green Deal zijn vele initiatieven voortgekomen zoals de genoemde handreikingen met beleidsadviezen (‘rode lopers’) voor lokale en landelijke overheid, publicaties, bijvoorbeeld over verschillen in tarieven voor parkeervergunningen voor deelauto’s, tweemaal de uitreiking van de Autodeel Award, twee Symposia en recent een tweedaags werkbezoek naar autodeelstad Gent. 

Andere zichtbare resultaten zijn de website autodelen.info en het Twitteraccount @autodelen_info. Op de site is de afgelopen jaren veel kennis gedeeld om autodelers, beleidsmakers en andere doelgroepen op weg te helpen. De site fungeert voor steeds meer partijen als kennisbank. Er is in drie jaar veel podium gecreëerd op events voor presentaties en workshops over autodelen en het universele autodeel-logo dat uit de Green Deal is ontstaan wordt inmiddels (inter)nationaal toegepast, bijvoorbeeld in Den Haag, Bergen (Noorwegen), Bremen (Duitsland) en in Vlaanderen. De Green Deal heeft bovenal een impuls gegeven aan de onderlinge samenwerking en dialoog, vanuit waar mooie initiatieven zijn voortgekomen.

 

De Green Deal Autodelen gaat door

Partijen hebben in een evaluatie met elkaar vastgesteld dat ze veel hebben bereikt, maar dat ze nog niet klaar zijn. Het vormt een geweldige basis om door te pakken, want autodelen is nog altijd geen algemeen bekende oplossing voor mobiliteit. Ananda Groag van ShareNL: “Het is mooi om te zien hoe al die verschillende partijen naar elkaar toe zijn gegroeid, met als resultaat meer wederzijds begrip, strategische samenwerking en veel plannen die de komende jaren voor groei gaan zorgen.” 

 

De huidige doelstelling van de 100.000 deelauto’s wordt verlengd, deels omdat dit een goed meetbare  indicator is. Toch is een hoog aantal deelauto’s eigenlijk niet wat je wilt, maar een hoog gebruik van de deelauto en het verminderen van de (groei van) het gemiddelde autobezit. Bewezen is namelijk dat autodelen tot minder autogebruik en daarmee minder CO2-uitstoot en luchtvervuiling leidt. Daarom wordt er een doel toegevoegd, dat is gericht op gebruik, namelijk een groei in het aantal (actieve) gebruikers van deelauto’s. Bovendien zullen de partijen ernaar streven dat in stedelijke gebieden meer ruimte beschikbaar komt voor zowel groen en recreatie als voor lopen, fiets en openbaar vervoer, door vermindering van het aantal parkeerplaatsen.

 

Dat met de Green Deal autodelen in Nederland op de agenda is gezet, blijkt uit het feit dat vele nieuwe partijen willen deelnemen aan het vervolg. Daaronder bevinden zich zowel andere overheden als nieuwe autodeelaanbieders, die allen bezig zijn nieuwe mogelijkheden voor autodelen te creëren. 

Comment

White paper: Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

Comment

White paper: Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

Er is een ommezwaai nodig in de mobiliteits wereld. De komst van de elektrische, autonome auto wordt geprezen als dé oplossing. Maar de verwachte lagere kosten per rit, het vermogen om de auto te gebruiken voor werk of vrijetijdsbesteding en het creëren van nieuwe mobiliteitsvraag bij jongeren, ouderen en mensen met een beperking zal alleen maar leiden tot hoger autogebruik. De Universiteit van Amsterdam en shareNL hebben samen een literatuurstudie gedaan naar gangbare theorieën rondom autonome voertuigen.

Comment

Gent rondt de kaap van 10.000 autodelers

Comment

Gent rondt de kaap van 10.000 autodelers

Autodelen rondt de kaap van 10.000 gebruikers in Gent. Om dit te vieren organiseerden Autodelen.net en stad Gent een wedstrijd waarbij mensen uitgedaagd werden om autodelen op een creatieve manier in de picture te zetten. 26 juni maakte schepen van mobiliteit Filip Watteeuw de winnaar bekend onder de stadshal met, voor de gelegenheid gratis frietjes en een ‘deel’bar. Een Nederlandse delegatie zag dat het goed was.

Comment

Buurauto ondertekent Green Deal Autodelen

Comment

Buurauto ondertekent Green Deal Autodelen

Amsterdam, 23 januari 2018; Buurauto is een elektrische auto die je deelt met je buren of jouw buurt. Met ondertekenen van de Green Deal Autodelen onderstreept zij haar ambities. Zij sluiten zich hiermee aan bij een zeer diverse groep ondertekenaars die de beweging en groei van autodelen willen versnellen. Buurauto is de eerste volledig elektrische aanbieder die meedoet. Autodelen is duurzaam omdat het bijdraagt aan minder auto's op de weg en  wanneer de deelauto's elektrisch zijn, is dit dubbel duurzaam. 

Comment

Leasemaatschappijen en werkgevers hebben de sleutel in handen om autodelen te laten groeien

Comment

Leasemaatschappijen en werkgevers hebben de sleutel in handen om autodelen te laten groeien

De grote trends in mobiliteit zijn elektrisch rijden, de reis naar autonoom rijden, de connected car en autodelen. In het onderzoek naar 'autodelen' dat op 18 september werd gepubliceerd door CROW[1] werd duidelijk dat de groei van autodelen voornamelijk wordt voortgestuwd door de toename van peer-to-peer (P2P) autodelers. Welke rol spelen leasemaatschappijen en hun opdrachtgevers? Autodelen gaat tenslotte over toegang tot automobiliteit zonder autobezit. En leasemaatschappijen leveren al van oudsher automobiliteit als dienst aan hun klanten. Het is dus ook logisch dat leasemaatschappijen steeds meer stappen zetten met autodele

Comment

Nederland is ruim 5.700 nieuwe deelauto's rijker

Comment

Nederland is ruim 5.700 nieuwe deelauto's rijker

Aan de stijgende trend van autodelen is nog geen einde gekomen, blijkt uit de jaarlijkse cijfers van CroW-KPVV. In het voorjaar van 2017 waren er 30.697 deelauto’s in Nederland. Dit betekent weer een sterke groei van 23% (ruim 5.700 auto’s) ten opzichte van 2016.

Comment

Elektrische deelauto's: wenselijke, maar niet vanzelfsprekende toekomst

Comment

Elektrische deelauto's: wenselijke, maar niet vanzelfsprekende toekomst

Zowel elektrische auto's als het delen van auto's zijn ontwikkelingen in opkomst. De combinatie levert veel maatschappelijke voordelen op, maar is nog niet vanzelfsprekend. Dit blijkt uit een rapport opgesteld binnen de Green Deal Autodelen naar de kansen en belemmeringen van elektrisch autodelen. Elektrisch autodelen is op termijn kansrijk, omdat het goed mogelijk is dat elektrisch rijden doorbreekt. De deelauto wordt dan ‘vanzelf’ elektrisch. De grootste belemmeringen liggen op dit moment op het vlak van consumentengedrag en op het rond krijgen van de business case. Het rapport is mede mogelijk gemaakt door het INTERREG project SHARE-North en CROW-KpVV.

Comment

Vastgoed maakt zich op voor deelmobiliteit

Comment

Vastgoed maakt zich op voor deelmobiliteit

Vraag jij je wel eens af waarom straten eruit zien, zoals ze eruit zien? Waarom gebouwen ontworpen worden zoals ze ontworpen worden? En hoe een stad gevormd wordt? Dit heeft alles te maken met de ruimte die nodig is. Ruimte om te wonen, ruimte om te werken, ruimte om te ontmoeten, ruimte om te recreëren én ruimte om je te verplaatsen. Die laatste categorie heeft sinds de opkomst van de automobiel flink aan terrein gewonnen. Qua ruimte en kosten een bijzonder inefficiënt mobiliteitssysteem.

Comment