Een verdubbeling van het aantal deelauto’s. Een constructieve dialoog tussen gemeenten en aanbieders. Een uitgebreid netwerk van alle partijen die zich met autodelen bezighouden. Een website die voor steeds meer partijen als kennisbank fungeert.  Prachtige resultaten zijn behaald bij de huidige Green Deal!

Ze vormen een geweldige basis om door te pakken, want autodelen is nog altijd niet een algemeen bekende oplossing voor mobiliteit. Verschillende partijen willen daarom doorgaan met een tweede Green Deal. Deze is nu in de maak. Doel is om autodelen uit de niche te halen en liefst een trendbreuk te veroorzaken in de groei van het aantal deelauto’s.

De afgelopen weken heeft de nieuwe penvoerder Mariet de Haas gesproken met verschillende partijen. Op grond hiervan heeft zij een voorlopige nieuwe, meervoudige doelstelling geformuleerd en een nieuwe opzet voorgesteld. Deze komt tegemoet aan een aantal bezwaren, maar is ook vernieuwend. Onderzocht wordt daarom hoe die opzet past binnen het format van een Green Deal.

Waar streven we naar?

De huidige doelstelling was gericht op groei van het aantal deelauto’s. Hiermee werd aangesloten op het SER-Energieakkoord, waarin de wens om autodelen te bevorderen in zo’n doel werd verwoord. Daar waren niet alle partijen gelukkig mee. Want een hoog aantal (deel)auto’s is eigenlijk niet wat je wilt, maar een hoog gebruik van deelauto’s. Omdat het (ambitieuze) doel van 100.000 nog niet gehaald is, en omdat het een goed middel is om te komen tot meer gebruik blijft dit doel nog wel staan (mogelijk met een ander aantal). Er wordt echter ook een doel aan toegevoegd dat is gericht op gebruik, namelijk een groei in het aantal gebruikers van deelauto’s.

Ten tweede wordt ingezet op CO2-reductie. Op dit moment vinden er intensieve onderhandelingen plaats voor een klimaatakkoord tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan de zogenaamde klimaattafels. Zoals bij de vorige Green Deal werd aangesloten op het SER Energieakkoord, sluiten we voor de nieuwe Green Deal graag aan op dit Klimaatakkoord. Immers, autodelen leidt bewezen tot minder autogebruik en daarmee minder CO2-uitstoot.

Tot slot wordt ingezet op leefbaarheid. Voor steden is hierin luchtkwaliteit en gezondheid van belang. Bovendien gaat het om het meer ruimte voor lopen, fietsen, OV en ruimte voor groen of recreatie. Met de verdichting van steden is hier meer en meer behoefte aan. Met autodelen daalt ook het autobezit, waardoor de ruimte daarvoor vrij komt en een verschuiving kan plaatsvinden naar modaliteiten die geen of minder schadelijke gassen uitstoten.

Opzet Green Deal Autodelen II

In de voorgestelde nieuwe opzet is er een kern van ondertekenaars en een schil van ‘vrienden van de Green Deal’. De ondertekenaars zetten de schouders onder de Green Deal. Zij werken gezamenlijk in de werkgroep gemeenten en andere werkgroepen of projecten aan het tot stand brengen van de doelen van de Green Deal. De vrienden van de Green Deal krijgen kennis tot de informatie en netwerkbijeenkomsten. Zij passen de inzichten over autodelen toe en helpen deze te verspreiden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal een part-time ‘olieman of -vrouw’ aanstellen (de rol die Ananda Groag in de huidige Green Deal vervulde).

Ook nieuw in de opzet is dat een onafhankelijk voorzitter wordt gezocht die boven de partijen staat en belangrijk lobbywerk kan verrichten. Juist in een gezamenlijke lobby kan de kracht gebruikt worden van het gezamenlijk optrekken door partijen in een Green Deal.  

Hoe nu verder?

Op dit moment wordt gekeken hoe het meervoudig doel het best geformuleerd kan worden zodat het in een formele Green Deal tekst past én aansluit bij de ideeën van de partijen die door willen. In de loop van juli wordt deze definitief gemaakt. Ondertussen spreekt Mariet de Haas met bestaande en nieuwe partijen die willen ondertekenen over de acties die zij op zich willen nemen om gezamenlijk de nieuwe doelen te gaan bereiken. In september kijkt zij samen met de juristen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoe deze verwoord kunnen worden zodat ze formeel geschikt zijn voor opname in een Green Deal. Het streven is dat deelnemende partijen in het najaar de Green Deal Autodelen II ondertekenen.

Comment