Wat doen automerken aan autodelen? Ze gokken op meerdere paarden

Comment

Wat doen automerken aan autodelen? Ze gokken op meerdere paarden

Het aantal automerken dat op zoek gaat naar alternatieven voor autobezit groeit snel. Fabrikanten lijken steeds meer de urgentie te voelen om te experimenteren met nieuwe business modellen die gefocust zijn op autogebruik in plaats van autobezit om relevant te blijven. Onderzoek uitgevoerd door shareNL in laat zien dat 47% van de bekendste merken of merkgroepen actief een rol spelen in de 'car-as-a-service business',

Comment

Utrecht wint Autodeel Award 2018

Comment

Utrecht wint Autodeel Award 2018

De gemeente Utrecht wint de Autodeel Award 2018. De gemeente kwam als beste uit de bus door de brede en langjarige aanpak voor het stimuleren van autodelen. De prijs is op 29 oktober uitgereikt tijdens de Dag van de Stad in Amersfoort. Naast Utrecht is ook Enschede in de prijzen gevallen in de categorie beste autodeelproject.

Comment

Groei autodelen zet door dankzij 400.000 actieve autodelers in NL

Comment

Groei autodelen zet door dankzij 400.000 actieve autodelers in NL

In 10 jaar tijd is autodelen uitgegroeid tot een serieus alternatief voor de eigen auto. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Autodelen van kennisplatform CROW-KpVV. In Nederland zijn in 2018 ongeveer 41.000 deelauto’s beschikbaar, die door zo’n 400.000 mensen gebruikt worden. Dat zijn 10.000 auto’s meer dan vorig jaar.

Comment

HOW INDIVIDUAL TRANSPORT TURNS COLLECTIVE WOCOMOCO - THE WORLD COLLABORATIVE MOBILITY CONGRESS COMES TO ROTTERDAM

Comment

HOW INDIVIDUAL TRANSPORT TURNS COLLECTIVE WOCOMOCO - THE WORLD COLLABORATIVE MOBILITY CONGRESS COMES TO ROTTERDAM

From November 5 to 7, the worlds car-, ride- and bike-sharing community puts up its tents in the City of Rotterdam. Invited by the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management and supported by some of the most innovative co-mobility companies around, wocomoco makes its first stop in the Netherlands since its launch 6 years ago. At the 2018-edition of wocomoco, around 80 speakers and several hundred delegates will critically review and discuss current shared mobility solutions and help to further advance urban transport’s collaborative turn.

Comment

Comment

Elektrische deelauto's bij oplevering woningen Karspelhof Amsterdam Zuid-oost

Synchroon (TBI Holdings), Syntrus Achmea en mobiliteitsaanbieder We Drive Solar gaan dit najaar bij oplevering van de laatste fase van Karspelhof in Amsterdam Zuid-Oost, elektrische deelauto’s plaatsen. Zomer 2015 won Synchroon de prijsvraag die door Stadsdeel Zuidoost was uitgeschreven. In totaal bestaat Karspelhof uit 150 eengezinswoningen. De 100 huurwoningen zijn verkocht aan Syntrus Achmea.

Karspelhof is een klimaatneutrale woonwijk. De energiezuinige woningen zijn voorzien van goede isolatie, groene materialen en zonnepanelen op het dak. Het verminderen van de automobiliteit is een essentieel speerpunt in deze ontwikkeling en met de afspraken over elektrische deelmobiliteit wordt een belangrijke eerste aanzet gegeven.

Syntrus Achmea en Synchroon werken sinds 2017 samen met We Drive Solar. De 100% elektrische deelauto’s met een grote actieradius worden opgeladen door zonne-energie. We Drive Solar biedt bewoners van Karspelhof de mogelijkheid hun eerste of tweede auto te vervangen door een deelauto waarbij je alleen betaalt voor je gebruik.

De werkwijze is nieuw: de laatste fase wordt eind september opgeleverd en voor alle 150 woningen geldt dan een mobiliteitsaanbod voor een periode van 3 jaar. Elke bewoner kan gedurende deze periode gebruikmaken van de We Drive Solar-auto’s. We Drive Solar laat in deze periode de gebruikers kennismaken met elektrisch autodelen met als doel het draagvlak te vergroten en het aantal elektrische deelauto’s voor een langere periode verder uit te breiden. Daarnaast zet We Drive Solar de auto’s in als buffer van de opgewekte zonne-energie uit het gebied.

De samenwerking tussen Synchroon, Syntrus Achmea en We Drive Solar vindt plaats in het kader van de begin 2018 getekende CityDeal “Elektrische deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling”. Hierin hebben ministeries, provincies, steden en een aantal grote projectontwikkelaars en beleggers met elkaar afgesproken om een doorbraak te realiseren voor elektrische deelauto’s in woningbouwprojecten. De deelmobiliteit in Karspelhof is in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam tot stand gekomen.   

bron: www.wedrivesolar.nl
 

Comment

Comment

De GreenDeal Autodelen krijgt een vervolg

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat de Green Deal Autodelen van start ging met initieel 30 ondertekenaars en uitgroeide naar 42 organisaties op het hoogtepunt. De looptijd is nu officieel verstreken. Het aantal deelauto’s en aanbieders is gegroeid. De bekendheid van autodelen is toegenomen. De onderlinge samenwerking is versterkt. En autodelen wordt steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal mobiliteitsbeleid. Er is veel bereikt en de betrokken partijen hebben de samenwerking als toegevoegde waarde ervaren. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de overgrote meerderheid van de ondertekenaars aanstuurt op een vervolg: “We zijn nog niet klaar, we blijven ons gezamenlijk inzetten om autodelen uit de niche te halen.” is een van de opmerkingen in een peiling bij ondertekenaars. Hoe dit vervolg er precies uit gaat zien en wie (weer) zal ondertekenen, wordt na de zomer bekend gemaakt. 

Potentie verzilveren

De Green Deal Autodelen is een driejarige publiek-private samenwerking met als doel om autodelen te versnellen met diverse partijen, waaronder acht gemeenten, autodeel aanbieders, ANWB, BOVAG, verzekeraars, de Rijksoverheid en milieuorganisaties. De ambitieuze en gedurfde doelstelling van de Green Deal was dat er in 2018 100.000 deelauto’s rondrijden in Nederland. Hoewel de telling van dit jaar pas na de zomer verwacht wordt, lijkt het er sterk op dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De laatste stand op de meter was 30.697 in het voorjaar van 2017. Het gekozen doel komt voort uit het SER akkoord en was nooit heilig. De weg ernaartoe was altijd het echte doel van de samenwerking, het versnellen van de beweging door samenwerking. De Green Deal heeft ervoor gezorgd dat er legitimiteit is voor het thema en dat autodelen stevig op de agenda is gezet bij lokale en nationale beleidsmakers en politici. “Autodelen is de toekomst, maar dat besef dringt maar langzaam door. Het vergt ‘omdenken’, van gebruikers, de overheid en van partijen als verzekeraars. Om de potentie van autodelen nu verder te verzilveren in termen van klimaatwinst, ruimtewinst en goede toegang tot vervoer, is een veel steviger inbedding nodig in het beleid." aldus Marjolein Demmers, voorzitter van de stuurgroep. "Met autodelen als basis, wordt straks de invoering van elektrische auto ook makkelijker.”

 

Initiatieven, kennis deling en samenwerking

Uit de Green Deal zijn vele initiatieven voortgekomen zoals de genoemde handreikingen met beleidsadviezen (‘rode lopers’) voor lokale en landelijke overheid, publicaties, bijvoorbeeld over verschillen in tarieven voor parkeervergunningen voor deelauto’s, tweemaal de uitreiking van de Autodeel Award, twee Symposia en recent een tweedaags werkbezoek naar autodeelstad Gent. 

Andere zichtbare resultaten zijn de website autodelen.info en het Twitteraccount @autodelen_info. Op de site is de afgelopen jaren veel kennis gedeeld om autodelers, beleidsmakers en andere doelgroepen op weg te helpen. De site fungeert voor steeds meer partijen als kennisbank. Er is in drie jaar veel podium gecreëerd op events voor presentaties en workshops over autodelen en het universele autodeel-logo dat uit de Green Deal is ontstaan wordt inmiddels (inter)nationaal toegepast, bijvoorbeeld in Den Haag, Bergen (Noorwegen), Bremen (Duitsland) en in Vlaanderen. De Green Deal heeft bovenal een impuls gegeven aan de onderlinge samenwerking en dialoog, vanuit waar mooie initiatieven zijn voortgekomen.

 

De Green Deal Autodelen gaat door

Partijen hebben in een evaluatie met elkaar vastgesteld dat ze veel hebben bereikt, maar dat ze nog niet klaar zijn. Het vormt een geweldige basis om door te pakken, want autodelen is nog altijd geen algemeen bekende oplossing voor mobiliteit. Ananda Groag van ShareNL: “Het is mooi om te zien hoe al die verschillende partijen naar elkaar toe zijn gegroeid, met als resultaat meer wederzijds begrip, strategische samenwerking en veel plannen die de komende jaren voor groei gaan zorgen.” 

 

De huidige doelstelling van de 100.000 deelauto’s wordt verlengd, deels omdat dit een goed meetbare  indicator is. Toch is een hoog aantal deelauto’s eigenlijk niet wat je wilt, maar een hoog gebruik van de deelauto en het verminderen van de (groei van) het gemiddelde autobezit. Bewezen is namelijk dat autodelen tot minder autogebruik en daarmee minder CO2-uitstoot en luchtvervuiling leidt. Daarom wordt er een doel toegevoegd, dat is gericht op gebruik, namelijk een groei in het aantal (actieve) gebruikers van deelauto’s. Bovendien zullen de partijen ernaar streven dat in stedelijke gebieden meer ruimte beschikbaar komt voor zowel groen en recreatie als voor lopen, fiets en openbaar vervoer, door vermindering van het aantal parkeerplaatsen.

 

Dat met de Green Deal autodelen in Nederland op de agenda is gezet, blijkt uit het feit dat vele nieuwe partijen willen deelnemen aan het vervolg. Daaronder bevinden zich zowel andere overheden als nieuwe autodeelaanbieders, die allen bezig zijn nieuwe mogelijkheden voor autodelen te creëren. 

Comment

White paper: Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

Comment

White paper: Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

Er is een ommezwaai nodig in de mobiliteits wereld. De komst van de elektrische, autonome auto wordt geprezen als dé oplossing. Maar de verwachte lagere kosten per rit, het vermogen om de auto te gebruiken voor werk of vrijetijdsbesteding en het creëren van nieuwe mobiliteitsvraag bij jongeren, ouderen en mensen met een beperking zal alleen maar leiden tot hoger autogebruik. De Universiteit van Amsterdam en shareNL hebben samen een literatuurstudie gedaan naar gangbare theorieën rondom autonome voertuigen.

Comment

Parkeernorm of parkeerbehoefte?

Comment

Parkeernorm of parkeerbehoefte?

Parkeernormen: een lastig thema? Een hoofdpijndossier? Niet volgens de gemeente Delft! In mei presenteerde zij dit vernieuwde onderdeel van het parkeerbeleid. Tijdens de Provada -de grootste vastgoedbeurs van Nederland- host de gemeente Delft een ronde tafel over de vernieuwde parkeernormen. Benieuwd naar de inzichten?

Comment