WAAROM AUTODELEN?

Autodelen wordt gezien als één van de kansrijke opties in duurzame mobiliteit met voordelen voor:

 • Openbare ruimte
 • Sociale cohesie
 • Luchtkwaliteit
 • Bereikbaarheid
 • Parkeerdruk verlagen
 • CO2 reductie

Indien je een wagen voor de deur hebt, heb je als individu de neiging om die vaak te gebruiken. De kosten zie je niet. Bij een deelwagen moet je een aantal stappen ondernemen met name een wagen boeken, je verplaatsen naar de wagen en elke maand zie je je kosten. Dus als autodeler denk je drie maal na vooraleer je een wagen gebruikt. De auto wordt dus een laatste optie, auto delen is een gamechanger.

De transport transitie door De Natuurlijke Stad. Wat is de potentie van autodelen? Wat als de bewoners zelf hun mobiliteitsbehoeften mogen invullen en de bespaarde parkeerruimte wordt teruggegeven aan de bewoners? Gemaakt i.o.v. de gemeente Den Haag.

RIJKSOVERHEID, PROVINCIE of gemeente?

Is autodelen alleen een zaak van gemeenten? Nee, helemaal niet. Door verstedelijking en instrumenten die gemeenten hebben om autodelen te beinvloeden, zijn zij een belangrijke speler op dit gebied. De meeste informatie op deze pagina is gericht op gemeentelijk beleid. Ook de nationale overheid kan veel met autodelen. De potentie van autodelen voor mobiliteitsvraagstukken is groot. Grenzen tussen openbaar en privé vervoer vervagen en het samenbrengen van modaliteiten verschuift steeds meer naar de digitale ruimte. Dat brengt vragen met zich mee. Zoals lange termijn investeringen en regulering op gebied van openbaar vervoer. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe geven we de digitale openbare ruimte vorm? Welke rol is voor de markt en welke voor de overheid? Als autodelen echt een wenselijke ontwikkeling is, om de dominante rol en het groeiend aantal auto's terug te dringen, dan zijn 'push en pull' maatregelen noodzakelijk. In Duitsland heeft op 30 maart heeft het Duitse parlement, de Bundestag, een wet aangenomen die een voorkeursbehandeling van autodelen mogelijk maakt. Het aanwijzen van parkeerplekken voor autodelen in de openbare ruimte heeft nu ook een nationale rechtsgrondslag. De wet noemt ook nadrukkelijk het voervoers- en milieuvriendelijke effect van autodelen.

 

FACSTHEETS

Wat kan een gemeente doen?

15 tips om autodelen te versnellen

de 5 meest gestelde vragen door gemeenten

1. Waarom is autodelen een belangrijk thema voor gemeenten?

Onderzoek in heel veel landen wijst in dezelfde richting: autodelen leidt tot een lager autogebruik en – bezit. Autodelers maken bewuste mobiliteitskeuzes. Ze fietsen vaker en reizen vaker met het openbaar vervoer. Dat is goed voor het milieu. Maar ook voor het ruimtebeslag van auto’s. Iedere deelauto haalt 8-13 auto’s van de straat.

2. Pakt de markt het wel op of heeft de gemeente ook een rol?

Autodelen is een zaak van commerciële en non-profit aanbieders. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het openbaar vervoer kan autodelen zonder subsidies. De belangstelling voor autodelen groeit, maar er is een impuls nodig om tot een doorbraak te kunnen komen. Daarin kunnen gemeenten een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door:

 • Beleid te voeren dat het gebruik en bezit van auto’s ontmoedigt, zoals strenger parkeerbeleid;
 • Autodelen koppelen aan het openbaar vervoer;
 • Minder parkeerplaatsen laten aanleggen bij nieuwbouwprojecten (parkeernorm aanpassen) en deelauto’s aanbieden;
 • Een actieplan voor autodelen te maken;
 • Parkeerplaatsen voor autodelen toe te wijzen en een juiste prijs hieraan verbinden. Deze vergunning in ieder geval níet hoger maken dan een bewonersvergunning. Zie hier een overzicht van parkeertarieven voor deelauto's bij de verschillende gemeenten (2015).
 • Communiceren over autodelen en autodelen zichtbaar maken op straat (autodeelstandplaats en/of parkeerbord). Sommige gemeenten geven hun inwoners informatie over autodelen als ze hun rijbewijs of verlengen, als de parkeervergunningen verhoogd worden of bij gezinsuitbreiding.
 • Zorgen voor goed openbaar vervoer en dat die doorstroming goed is, dan gaan mensen de wagen minder/niet gebruiken, omdat het openbaar vervoer sneller en goedkoper is
 • Autodelen meenemen in concessieverlening en/of samenwerking met OV bedrijven bevorderen (Bijv. Mechelen, Belgie: wie een jaarticket voor het openbaar vervoer koopt, krijgt ook voordelen voor autodelen en vice versa)
 • Het goede voorbeeld geven door als gemeente zelf het wagenpark delen en na de kantooruren en in het weekend beschikbaar te stellen aan inwoners.

3. Welke incentives kan een gemeente geven om autodelen te versnellen?

Enkele voorbeelden:

 • Amsterdam verstrekte vouchers met een autodeel-tegoed aan mensen die hun parkeervergunning opzegden.
 • Gent vergoedt de abonnementskosten voor het eerste jaar.
 • Autodelen is goed voor de sociale cohesie. Het is een leuk idee om autodelers te belonen met een lokale theatervoorstelling.

4. Hoe ga je om met het toewijzen van standplaatsen?

Voor de consument is het prettig wanneer er meer keuze is uit de diverse concepten. Een goed uitgangspunt is dat alle initiatieven op het gebied van autodelen welkom zijn. Gemeenten kunnen criteria opstellen waaraan een concept moet voldoen, wil de gemeente er medewerking aan verlenen. Het is niet aan de overheid te bepalen of er meerdere aanbieders zijn of niet, want het gaat om een vrije markt en in veel vormen van autodelen is de overheid niet eens partij. 

5. Voor welke vormen van autodelen is een vergunning nodig?

 • Klassiek (station based) autodelen: meestal een vaste standplaats nodig. Sommige gemeenten bieden ook een stadsbrede vergunning aan als extra incentive voor autodelen.
 • Oneway carsharing: stadsbrede vergunning nodig.
 • Peer-2-peer carsharing: geen vaste parkeerplaatsen nodig.
 • Particulier autodelen: geen vaste parkeerplaatsen nodig, maar in gebieden met parkeerdruk kan het wel praktisch zijn.
 • Zakelijke deelauto’s: geen parkeerplaats nodig, want staan vaak op eigen terrein. Wanneer de auto met andere bedrijven gedeeld wordt, kan een gereserveerde plek in de openbare ruimte nodig zijn.
 • Huurauto’s: gemeenten kunnen een speciale parkeervergunning afgeven aan mensen die regelmatig een auto huren en in hun straat willen kunnen parkeren.

6. Wordt er niet juist meer gereden bij autodelen doordat mensen die voorheen geen auto hadden, toch ook nu gebruik maken van een deelwagen?

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat mensen die voorheen individuele autobezitters waren, opvallend minder gaan autorijden anderzijds gaan mensen die voorheen autoloos waren, nu autorijden, maar het saldo van beide tendensen is duidelijk dat er minder kilometers worden gereden. Zie ook

7. Is autodelen alleen iets voor steden?

Nee, autodelen heeft voordelen in alle type gemeenten. Uit de monitor van 2016 blijkt dan ook dat in vrijwel iedere Nederlandse gemeente een deelauto beschikbaar is. In (zeer) kleine gemeenten zijn dit veelal particulier gedeelde auto’s.

Voorbeeld gemeenten

Hulp nodig?

Er zijn organisaties die kunnen helpen om tot het juiste autodeel beleid te komen. Dit zijn bijvoorbeeld:

 

MEER LEZEN? INTERESSANTE ARTIKELEN VOOR JOU: